Deelnamereglement

WSC de Verbinding is aangesloten bij de KWBN en SGWB. Dat betekent dat wij het door de wandelbonden opgestelde deelnamereglementen hanteren voor onze wandeltochten. Neem bij twijfel even contact met ons op. Waar over leden gesproken wordt, worden bedoeld: de leden van de KWBN en SGWB.

Deelnamereglement Wandeltochten en begeleide wandelingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemende leden en niet-leden, hierna te noemen de deelnemer.

Inschrijving

 • Onze wandelevenementen en begeleide wandelingen zijn wandelprestatietochten zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 • De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
 • Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier dat ter plekke kan worden gekocht of via internet kan worden besteld.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de (keuze van de) methode van inschrijving. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of tijdens de postverzending of het internetverkeer.
 • Met het inschrijven voor de wandeltocht of begeleide wandeling verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de KWBN, SGWB en Stg. WSC De Verbinding, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname

 • Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
 • Derhalve is niet toegestaan:
  – gebruik te maken van een vervoermiddel
  – zich in looppas voort te bewegen.
 • Wél toegestaan is:
  – Nordic Walking en afgeleide wandelsportdisciplines
  – snelwandelen
  – het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.
 • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 • De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 • Tijdens de wandeltocht of begeleide wandeling is het deelnemers verboden op enigerlei wijze
  – uiting te geven aan een politieke gezindheid
  – zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
  – reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie
  – (huis)dieren (met uitzondering van een blindengeleidehond ten behoeve van een visueel gehandicapte deelnemer) en kinderwagens, tenzij dit vooraf aan de organisatie is aangemeld en toestemming is verkregen
  – luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren
  – voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 • Deelnemers die zich tijdens de wandeldag niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór de door de organisatie aangegeven tijd worden geacht te zijn uitgevallen. Deelnemers worden verzocht zich in zo’n geval telefonisch af te melden.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits deze beschikt over een geldig entreebewijs.
 • Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kan hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.
 • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid Organisatie

 • De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letstel en/of materiële schade, die deelnemers aan het evenement of de wandeling kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld voor de niet-leden, noch op vergoeding van (im)materiële schade.
 • Indien de deelnemer na inschrijving niet deelneemt aan de wandeltocht of indien de ingeschreven wandelaar tijdens de wandeldag besluit de wandeling af te breken, bestaat geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Verkoop en reclame

 • Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
 • Reclame uitingen voor niet deelnemende organisaties en/of bedrijven zijn verboden.

Aanvullende bepalingen Stichting Wandelsportcentrum De Verbinding

Stg. WSC De Verbinding zet o.a. wandeltochten uit in openbare gebieden en terreinen van privé-eigenaren en terreinbeheerders. Wij spannen ons in om er voor te zorgen dat het evenement veilig is, zo min mogelijk schade aan bodem en natuur teweegbrengt en geen overlast veroorzaakt voor bezoekers en omwonenden.

 • De deelnemers houden zich aan de regels van deze grondbezitters en terreinbeheerders.
 • Overtreden van deze regels leidt tot onmiddellijke uitsluiting van deelname aan het wandelevenement. Er is alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 • Eventuele kosten, voortvloeiende uit de overtredingen van deze regels, zijn voor rekening van de deelnemers.

Bepalingen t.a.v. het parcours door natuur en aldaar aanwezige dieren.

Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij de ter plaatse geldende regels respecteren.

 • Deelnemers gaan zorgvuldig om met de natuur en zullen de natuur zo min mogelijk te belasten.
 • Afval wordt niet achtergelaten in de natuur.

Indien het parcours loopt door begrazingsgebieden of gebieden waar in het wild levende dieren vertoeven, geldt:

 • Houd minstens 25 meter afstand.
 • Maak zo nodig een omtrekkende beweging, u mag dan van de paden afwijken.
 • Runderen en overige dieren niet naderen, aaien, voeren, aanhalen.
 • Niet rennen, schreeuwen en joelen, blijf rustig.
 • Jaag de dieren niet op.
 • Doe altijd terstond wat de boswachter of terreinbeheerder zegt.

Slotbepaling

 • Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.
 • De organisatie draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.